* pole wymagane

Home › Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się w ramach wszelkich obecnych i przyszłych stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży lub dostawy zawieranych pomiędzy Exact  Group Sp. z o.o. jako sprzedającym lub dostawcą oraz podmiotami nabywającymi towary. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży lub dostawy.

 

 

2. Ogólne Warunki Sprzedaży nie znajdują zastosowania w zakresie uregulowanym w sposób odmienny w odrębnej pisemnej umowie zawartej pomiędzy stronami oraz w stosunkach z konsumentami, zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2

 

 Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia posiadają następujące znaczenie:

a) „Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży Exact Group Sp. z o.o.

b) „Sprzedający” – Exact Group  Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000506429,

c) „Klient” lub „Nabywca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabywa Towary od Exact Group Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży dostawy, barteru lub jakiejkolwiek innej umowy, niezależnie od trybu i formy jej zawarcia,

d) „Transakcja” – umowa sprzedaży lub dostawy, a także umowa barterowa lub jakakolwiek inna umowa, niezależnie od trybu i formy jej zawarcia, w ramach której zasadniczym zobowiązaniem Sprzedającego jest przeniesienie na Nabywcę własności i wydanie mu Towarów, zaś zasadniczym zobowiązaniem Nabywcy jest zapłata ceny na rzecz Sprzedawcy lub spełnienie innego uzgodnionego ze Sprzedającym świadczenia.

e) „Towar” lub „Towary” – rzeczy ruchome oraz inne produkty oferowane przez Exact Group Sp. z o.o.

 

§ 3

 

1. Nabywca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Sprzedaży przed złożeniem zamówienia na Towary lub najpóźniej przed uzgodnieniem istotnych warunków transakcji.

2. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie przez Nabywcę bezwarunkowej zgody na:

a) treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz zobowiązanie się do ich stosowania w ramach obecnej i wszystkich zawartych do tej pory, jak również wszelkich przyszłych transakcji ze Sprzedającym,

b) stosowanie wyłącznie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami wzorców umownych, regulaminów lub ogólnych warunków umów stosowanych przez Nabywcę a niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

3. Żadne postanowienia wzorców umownych, regulaminów lub ogólnych warunków umów stosowanych przez Nabywcę nie są dla Sprzedającego wiążące i nie znajdują zastosowania w odniesieniu do transakcji. Brak sprzeciwu wobec wzorców umownych, regulaminów lub ogólnych warunków umów stosowanych przez Nabywcę, jak również realizacja uzgodnionej transakcji przez Sprzedającego oraz inne podobne działania Sprzedającego nie mogą być poczytane jako zgoda Sprzedającego na niektóre lub wszystkie postanowienia wzorców umownych, regulaminów lub ogólnych warunków umów stosowanych przez Nabywcę

 

Zamówienia

§ 4

 

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez pracowników Działu Obsług Klienta lub upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego.

2. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne Sprzedającego mają wyłącznie znaczenie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 5

 

1. Transakcja dochodzi do skutku w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści zamówienia poczytuje się za jej przyjęcie. W takim przypadku dochodzi do skutku transakcja o treści określonej w zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2. Sprzedający zaleca składanie zamówienia przy wykorzystaniu wzoru zamówienia przygotowanego przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia złożonego z naruszeniem powyższej zasady, jak również zamówienia nie zawierającego wszystkich wymaganych danych lub sporządzonego w nieczytelny sposób. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki pomyłek i błędów popełnionych przez Klienta przy składaniu zamówienia.                                                                                                                 

 

3. Zamówienie składane jest wyłącznie pisemnie, przy czym zamówienie lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysłane faksem lub za pośrednictwem autoryzowanych adresów poczty elektronicznej uważa się za dokonane w formie pisemnej.

4. Zamówienie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta lub należycie umocowanych pracowników Klienta, wraz z czytelnym oznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji pełnionej przez osoby składające podpisy. W przypadku zamówień o znacznej wartości składanych przez pracowników Klienta, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta, a także prawo żądania przedstawienia odpowiednich upoważnień. W razie naruszenia powyższych zasad stosuje się odpowiednio § 5 ust .2 zd. 2 OWS.

5. Wszelkie oświadczenia woli składane za pośrednictwem urządzeń i środków komunikacji przypisanych Klientowi lub znajdujących się pod jego kontrolą (w tym w szczególności numery telefoniczne, numery faksu oraz adresy e-mail) uważa się za pochodzące od Klienta i odnoszące skutek w ramach stosunków łączących Klienta ze Sprzedającym

§ 6

 

Przy rozpoczynaniu współpracy z Klientem, jak również w przypadku zaistnienia istotnych wątpliwości odnośnie zdolności Klienta do realizacji zaciąganych zobowiązań, Sprzedający ma prawo żądać od Klienta:

a) zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

b) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

 

§ 7

 

1. Jeśli nie wskazano inaczej:

a) ceny transakcji są cenami netto bez podatku od towarów i usług,

b) ceny nie obejmują kosztów załadunku i transportu Towarów.

2. Towary dostarczane są w standardowych opakowaniach.

3. W przypadku gdy Towary zbywane w ramach jednej transakcji dostarczane są partiami, poszczególne dostawy rozlicza się odrębnie.

4. Gdy okres pomiędzy zawarciem transakcji a ustalonym terminem dostawy wynosi co najmniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny w przypadku istotnego wzrostu wysokości ponoszonych kosztów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

5. Ceny określone w walucie obcej podlegają zapłacie w walucie polskiej po ich przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury.

 

Realizacja dostaw

 

§ 8

 

1. Wydanie Towarów będących przedmiotem transakcji następuje wyłącznie na żądanie przedstawiciela Nabywcy upoważnionego do odbioru Towarów. Przedstawiciel Nabywcy poświadcza odbiór Towaru podpisując w sposób czytelny stosowny dokument wydania Towaru oraz dokument rozliczeniowy (faktura VAT).

2. W przypadku, gdy Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Towaru w miejsce wskazane przez Nabywcę, przedstawiciel Nabywcy podpisuje stosowne dokumenty odbioru Towarów oraz dokumenty rozliczeniowe (faktura VAT) przed dokonaniem rozładunku. Nabywca zobowiązany jest do zapewnienia niezwłocznego rozładunku dostarczonych Towarów i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z opóźnień w rozładunku.

 

§ 9

 

1. Z chwilą wydania Towaru na Nabywcę przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

2. W przypadku, gdy Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Towaru w miejsce wskazane przez Nabywcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Nabywcę w chwili wydania przewoźnikowi Towaru z magazynu Sprzedającego .

 

§ 10

 

1. Przedstawiciel Nabywcy dokonujący odbioru Towarów zobowiązany jest dokładnie zbadać prawidłowość i kompletność odbieranych Towarów. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych, szkód transportowych lub istnienia innych zastrzeżeń odnośnie dostarczonych Towarów lub sposobu ich dostarczenia, przedstawiciel Nabywcy zobowiązany jest do niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, wysłania stosownej wiadomości elektronicznej (e-mail), wraz z danymi kontaktowymi, lub telefonicznego zawiadomienia Sprzedającego o występujących problemach oraz wysłania na adres Sprzedającego stosownego pisemnego potwierdzenia uwag zgłaszanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. W przypadku stwierdzenia występowania niezgodności ilościowej, wad fizycznych lub szkód transportowych, przedstawiciel Nabywcy zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia stosownego protokołu oraz utrwalenia wszelkich istotnych informacji dotyczących występujących wad i szkód (opisy, szkice, zdjęcia) ze szczególnym uwzględnieniem danych liczbowych. Szkody transportowe Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi.

3. Niedopełnienie powyższych obowiązków wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej powoduje utratę po stronie Nabywcy prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności ilościowej dostarczonego Towaru oraz z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykryte lub możliwe do wykrycia podczas takiego badania.

 

§ 11

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z oczekiwaniem na załadunek pojazdów transportowych podstawionych przez Nabywcę przed lub po terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia.

 

Płatności

 

§ 12

 

1. Z tytułu zawartej transakcji Sprzedający wystawia - zgodnie z obowiązującymi przepisami - faktury VAT.

2. Sprzedający upoważniony jest do wystawienia faktury bez podpisu Nabywcy.

3. Fakturę VAT podpisaną przez Nabywcę lub osobę działającą w jego imieniu a także fakturę wystawioną na podstawie ust. 2 powyżej uważa się za zaakceptowany przez Nabywcę rachunek.

 

§ 13

 

1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu transakcji (ceny za Towar) w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub w treści faktury VAT dotyczącej tego zamówienia. W przypadku, gdy żaden ze wskazanych powyżej dokumentów nie określa terminu płatności, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty za Towar będący przedmiotem transakcji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia faktury.

2. Za chwilę dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedającego.

3. Jeżeli opóźnienie Nabywcy w zapłacie należności z tytułu jakiejkolwiek transakcji zawartej ze Sprzedającym przekracza 7 (siedem) dni, wszelkie inne niewymagalne wierzytelności Sprzedającego wobec Nabywcy stają się natychmiast wymagalne. W takim przypadku Sprzedający uprawniony jest także do wstrzymania realizacji zamówień wynikających z zawartych z Nabywcą transakcji do czasu otrzymania pełnej zapłaty za zbywane Towary.

4. W razie uzyskania wiarygodnych informacji, iż Nabywca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, Sprzedawca uprawniony jest w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia uzyskania powyższych informacji do odstąpienia od zawartej transakcji na mocy jednostronnego oświadczenia woli bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do Nabywcy lub może uzależnić realizację zamówień wynikających z zawartych z Nabywcą transakcji od otrzymania uprzedniej pełnej zapłaty za zbywane Towary lub odpowiedniego zabezpieczenia wskazanego przez Sprzedającego.

 

§ 14

 

1. W przypadku złożenia reklamacji co do ilości lub jakości dostarczonych Towarów, Nabywca nie jest uprawniony do zatrzymania zapłaty za Towar do czasu rozstrzygnięcia reklamacji przez Sprzedającego.

2. Bez pisemnej zgody Sprzedającego, Nabywca nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń lub cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających lub związanych z zawartą transakcją, w tym roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania transakcji.

 

Reklamacje

 

§ 15

 

1. Jeżeli Towary będące przedmiotem transakcji mają wady, Nabywca może żądać wyłącznie dostarczenia zamiast Towarów wadliwych takiej samej ilości Towarów wolnych od wad, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, przy czym Sprzedający pokrywa koszty związane z wymianą Towarów.

2. W przypadku gdy dostarczenie zamiast Towarów wadliwych takiej samej ilości Towarów wolnych od wad wymagałoby poniesienia przez Sprzedającego lub Nabywcę nadmiernych kosztów, Nabywca może żądać obniżenia ceny z powodu wady Towarów. Obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość Towarów wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

3. Jeżeli wymiana Towarów nie jest możliwa z uwagi na ich wykorzystanie w robotach budowlanych, Sprzedający dostarczy Nabywcy Towar wolny od wad w ilości potrzebnej do wykonania ewentualnych prac poprawkowych.

 

§ 16

 

Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Nabywcę, chyba że wady wynikły z przyczyn tkwiących już poprzednio w Towarach będących przedmiotem transakcji.

 

§ 17

 

1. W przypadku wykrycia wad Towarów po ich odbiorze, stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 OWS powyżej.

2. Nabywca zobowiązany jest umożliwić zbadanie wadliwych Towarów przedstawicielom Sprzedającego oraz udzielić zgodnie prawdą wszelkich informacji koniecznych i pomocnych do stwierdzenia czy reklamowane Towary były odpowiednio przechowywane i zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób i w warunkach określonych w ich kartach technicznych.

3. Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku, gdy nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 1 – 2  powyżej lub nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie o wykrytych wadach towarów, jednak w każdy przypadku, gdy ze względu na upływ czasu pomiędzy stwierdzeniem wady i jej zgłoszeniem Sprzedającemu, nie jest możliwe określenie właściwej przyczyny zaistnienia zgłoszonej wady.

4. Nabywca zobowiązany jest do przedsięwzięcia wszelkich uzasadnionych w danych okolicznościach działań w celu ograniczenia lub zapobieżenia potencjalnym szkodom związanym z wadami Towarów. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków, Sprzedający nie jest odpowiedzialny za zaistniałe szkody, w zakresie w jakim Nabywca mógł im zapobiec lub ograniczyć ich rozmiar.

 

§ 18

 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie okresu przydatności do użycia wskazanego na opakowaniu danego produktu.

2. Nie stosuje się przepisów art. 560 – 562 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Pozostałe przepisy Działu II („Rekojmia za wady”) (Tytuł XI, Księga Trzecia Kodeksu cywilnego) stosuje się odpowiednio biorąc pod uwagę treść postanowień niniejszych OWS.

 

§ 19

 

Roszczenia o naprawienie szkody poniesionej wskutek istnienia wad Towarów przysługują Nabywcy jedynie w przypadku zamiaru lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód na osobie.

§ 20

 

Sprzedający może udzielić Nabywcy gwarancji na Towary będące przedmiotem transakcji na podstawie odrębnego pisemnego porozumienia określającego warunki gwarancji. O ile inaczej nie wskazano wyraźnie w warunkach gwarancji, do gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia § 15 – 19 niniejszych OWS.

 

Odpowiedzialność

 

§ 21

 

1. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towarów, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości nieodebranych Towarów za każdy dzień opóźnienia. Sprzedający uprawniony jest także do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych oraz do odstąpienia od transakcji po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Nabywcy do odbioru Towarów

2. W przypadku odstąpienia od transakcji przez Sprzedającego ze wskazanych powyżej przyczyn, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości Towarów będących przedmiotem transakcji. Sprzedający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 22

 

1. Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedającego o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.

2. Wszelkie stosunki prawne wynikające z transakcji zawartych pomiędzy Sprzedającym i Nabywcą podlegają wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie sprawy wynikłe z transakcji zawartych pomiędzy Sprzedającym i Nabywcą, w szczególności związane z ustaleniem istnienia transakcji, jej wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z transakcji zawartych pomiędzy Sprzedającym i Nabywca będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia:

 

Exact Group Sp. z o.o.

ul. Przewóz 2
30-716 Kraków
 
e-mail: info@exactpolska.pl
  
+48 12 256 04 70
info@exactpolska.pl

Oferta pracy